Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Структура Главен секретар Дирекция "АПОФУС" Дирекция "АКРРДС" Декларации по ЗПКОНПИ Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Проекти Документи Годишни отчети Публични регистри

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

В този раздел може да се запознаете с организационната структура на администрацията, отделните звена и техните функции, както и с документи свързани с дейността на областната администрация.