Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT06G4
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCGTR0

Нормативни актове

Дата на публикуване: 21.03.2022
Последна актуализация: 22.03.2022
Административнопроцесуален кодекс
Дата на публикуване: 24.03.2022

Закон за военните паметници
Дата на публикуване: 24.03.2022

Закон за държавната собственост
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за кадастъра и имотния регистър
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за общинската собственост
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за регионалното развитие
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за собствеността
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за устройство на територията
Дата на публикуване: 23.03.2022

Наредба за държавните имоти
Дата на публикуване: 23.03.2022

Наредба за общинската собственост
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за защита на личните данни
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за електронното управление
Дата на публикуване: 23.03.2022

Закон за политическите партии
Дата на публикуване: 22.03.2022

Закон за обществените поръчки
Дата на публикуване: 22.03.2022

Закон за местни данъци и такси
Дата на публикуване: 22.03.2022

Закон за държавния служител
Дата на публикуване: 22.03.2022

Закон за администрацията
Дата на публикуване: 22.03.2022

Граждански процесуален кодекс
Дата на публикуване: 22.03.2022

Закон за водите
Дата на публикуване: 27.11.2020