Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Главен секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

Главният секретар се назначава от областния управител и осъществява административното ръководство на областната администрация

Правомощия:

-ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;

-отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

-създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;

-осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

-контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

-утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;

-утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

-организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;

-изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.