Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O5
Органиграма Указател

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове.
Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството.
При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка.
Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.
Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена.
Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в правилника функции.
Непосредственото функционално ръководство на административното звено се осъществява от неговия ръководител.