Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Образци на документи за изплащане на обезщетения

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Областна администрация София-град спазва следните принципи с цел осъществяване на качествено административно обслужване

Равнопоставено отношение към всички посетители;


Надеждно осигуряване на информация, спрямо разполагаемият ресурс от документи относно актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;


Създаване и усъвършенстване на принципи за утвърждаване на високи стандарти на административното обслужване;


Взаимосвързаност и взаимодействие с всички заинтересовани страни, ползващи административно обслужване;


Регулярно проучване, анализиране и управление на степента на удовлетвореност от предлаганото административно обслужване;


Осигуряване на разнообразни форми и начини за заявяване на административни услуги;


Служебно събиране на информация и доказателствени средства обвързани с образуваните преписки;


Осигуряване на достатъчен набор от начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

logoadministraciq1