Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

Предоставяните от Областна администрация София административни услуги може да заявите лично в Център за административно обслужване на адрес град София, район "Триадица", ул. "Алабин" № 22. Услуга, за която се дължи такса, може да бъде заплатена по банков път или на място, чрез ПОС-терминално устройство с дебитна или кредитна карта.

Ако желаете да заявите извършването на услуга по електронен път направете това, чрез секция "Административно обслужване", раздел  "Електронни административни услуги" в сайта на областната администрация.

При необходимост може да получите информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприемете за получаване на услугата, на телефони 02/9265181, 02/9265182, 02/9265183.

Държавна Собственост

1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Образци на заявления за услуги "Държавна собственост"

Образец на заявление за услуга № 1963 Справки по регистри и книги за имоти частна и публична държавна собственост

Образец на заявление за услуга № 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Образец на заявление за услуга 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Образец на заявление за услуга 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Образец на заявление за услуга 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Регионално развитие и териториално устройство

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

1968 Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или за обекти с регионално значение

1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение

1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

2529 Позволително за ползване на лечебните растения

Правни и административно-технически услуги

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Услуги предоставяни от всички администрации

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)