Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Държавната политика по заетостта и обучението на възрастни по региони се осъществява от областните администрации, органите на местно самоуправление съвместно с териториалните поделения на Агенцията по заетостта, териториалните поделения на министерства, организации и социалните партньори.

По решение на регионалните съвети за развитие и с решение на областните съвети за развитие се създават постоянни или временни комисии по заетостта.

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област София е създадена в изпълнение на чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта. Комисията е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище.

Председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие е областният управител или упълномощен от него представител на областната администрация. В Комисията се включват представители на: областна администрация София и на Столична община; Дирекция "Регионална служба по заетост"-София; бюрата по труда в област София; министерства и други държавни институции; областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите; отраслови и браншови организации; юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана със заетостта и обучението на възрастни;

Регионална дирекция за социално подпомагане; други териториални структури.

Комисията по заетостта два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. 

Комисията по заетостта предлага на Министерството на труда и социалната политика регионални програми за обучение на възрастни и/или заетост и организират реализирането на програми за развитие на заетостта. Регионалната програма за заетост и обучение на областта включва проектно предложение на областната и общинските администрации е в съответствие с целите, приоритетите и инструментите за провеждане на държавната политика по заетостта. Тя съдържа дейности, съобразени с приоритетите на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта. Ежегодно с Националния план за действие по заетостта се определят размерът на средствата и видовете плащания за регионалните програми за заетост и обучение на областите.