Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHBR3
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLHB71

Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 22.03.2022
Последна актуализация: 15.04.2022

Областната епизоотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните на територията на област София е постоянно действаща комисия към областния управител. Същата се създава на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Областният управител определя със заповед поименния състав на комисията и правилата за работата ѝ. Председател на комисията е областния управител на област София или друго опълномощено от него лице. В състава на комисията влизат представители на Областна дирекция по безопасност на храните, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална инспекция по околна среда и води, Столична регионална здравна инспекция, Национален ловно рибарски съюз, Съюз на ловците и риболовците, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция „Земеделие“ – София град, Столична община, неправителствени организации, имащи отношение към дейността на комисията и др.  

Контролът по прилагане на мерките в сферата на здравеопазване на животните се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Контролът по здравеопазването се извършва в животновъдни обекти: в обекти за преработване и обезвреждане на странични животински продукти, в депа за отпадъци, в трупни ями за животни, в центрове за добив и съхранение на зародишни продукти, в обекти за производство, търговия и съхранение на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи, в пасища и места за водопои, в пазари и обекти, в които се провеждат изложби и състезания с животни, в транспортни средства, с които се превозват животни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи, в  места, където се отглеждат диви животни и др.

Контролът по здравеопазването на животните се извършва чрез: ветеринарномедицински проверки в обектите, клинични прегледи, умъртвяване и аутопсии на животни с диагностична цел, вземане и изпращане на материали за лабораторни изследвания, налагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и уведомяване на заинтересованите физически и юридически лица, прилагане на принудителни административни мерки и др.

Заповед областна епизоотична комисия
Дата на публикуване: 26.01.2024