Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Областен съвет за намаляване риска при бедствия

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Областният съвет за намаляване риска при бедствия на област София е създаден в изпълнение на чл. 64а от Закона за защита при бедствия със следните основни задачи:

  • Разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
  • Разработва, преглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
  • Съгласува плана за защита при бедствия на Столична община;
  • Съгласува общинската програма за намалява на риска от бедствия;
  • Координира и контролира дейностите по изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия;
  • Прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България.

Членове на Областния съвет за намаляване риска при бедствия са кмета на Столична община или оправомощен негов представител, представител на Столичния общински съвет, директорът на Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на Столична дирекция на вътрешните работи, командирът на военното формирование на територията на област София, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на Център за спешна медицинска помощ-София, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.