Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Област София е част от Югозападен регион за планиране от ниво 2.

Създаването на Регионалния съвет за развитие на (РСР) на Югозападен район (ЮЗР) е регламентирано в чл.18 от Закона за регионалното развитие. Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в Югозападен район, включващ областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от експертен състав. Членове на регионалния съвет за развитие са:
1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от ниво 2;
2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион за планиране от ниво 2.
Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Заместник-председателят подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.
Поименният състав на членовете на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас се утвърждава на всеки четири години със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Организацията и дейността на Регионалния съвет за развитие се определят с Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.
Регионалният съвет за развитие на Югозападен район изпълнява следните функции:  

  • обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район;
  • изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район;
  • участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи;
  • предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
  • осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в Югозападен район;
  • разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на Югозападен район.

Регионалният съвет за развитие провежда редовни заседания не по-малко от четири пъти годишно. За целите на обсъждане и одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестиции могат да бъдат свиквани и извънредни заседания след представянето на доклади от експертния състав на регионалния съвет за развитие.
Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения. Приетите решения се разпространяват до гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.

Протоколи от заседания на Регионалните съвети за развитие