Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A14
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT5

Околна среда и природни ресурси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2022

Природни паркове

Най-големият парк в София е Борисовата градина, известен в близкото минало като Паркът на свободата. В нея се намират няколко малки езера, детски площадки, паметници, националният стадион „Васил Левски“ и най-големият плаж в София. 
Най-старата градина в София е Градската градина, открита през 1878 г. 
Други известни паркове в столицата са Южният парк, Западният парк, Северният парк и паркът-музей Врана. 
В София има 95 вековни дървета, идеята е да бъдат включени в списък за специална защита. 
Парк Витоша е обявен за природен парк през 2000 г. На негова територия се намират биосферният резерват Бистришко бранище и резерват Торфено бранище.
В зоната за отдих около Панчаревското езеро има няколко залесени парка, спортни бази, почивни домове и множество заведения за обществено хранене. Красивата природа и близостта му до столицата го превръщат в любимо място за излети и почивка на софиянци.

Защитени територии

В границите на област София попадат тринадесет защитени територии, а защитена местност „Шумнатото тепе – 1” (площ 1,5 ха) е разположена в землището на село Ново село, община Самоков, и граничи със Столична община. Различните категории защитени територии имат различни режими на ползване/защита. 
На територията на областта има 2 резервата - Бистришко бранище и Торфено бранище, 2 природни забележителности - Кътински пирамиди и Урвич, 1 природен парк - Витоша и 8 защитени местности - Манастирска кория, Турченица, Еленина бара, Блатата, с. Долни Богров, Извора, Врана, Теснолистен божур и Шумнатото тепе – 2. 

Резерват „Торфено бранище” със 785,44 ха площ и надморската височина между 1750 и 2290 м се намира в землището на квартал Бояна, изцяло в Столична община. Целта на обявяване „Торфено бранище” за резерват е опазване не субалпийски торфища, нямащи аналог по мащаб и видово богатство в българската природа. На територията му се намират едни от най-обширните, представителни и добре запазени торфищни комплекси в България.

Резерват „Бистришко бранище” е с площ от 1061,6 ха и попада изцяло в Столична община. Целта на обявяване е опазване на смърчови гори. Разширяването на площта през 1968 г. е с цел запазването на ценни насаждения, представляващи интерес за биологическата и горскостопанската наука, находище на редки за Витоша растителни и животински видове и красив пейзаж. През 1977 година резерватът е обявен от ЮНЕСКО за биосферен. Надморската височина на „Бистришко бранище” е между 1430 м и 2282 м (връх Голям Резен). 

Природен парк ,,Витоша” с територия от 27 079 ха попада в обхвата на три области - София, Перник и Софийска, съответно в четири общини - Перник, Радомир, Самоков и Столична. Около 37% от територията на парка попада в границите на област София. Паркът заема 9,12% от територията на областта. В обхвата на парка влизат имоти, които са държавна, общинска собственост и собственост на физически и юридически лица. Управлението на парка се обезпечава от Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Екобюлетин