Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Работна сила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2022

Икономическата активност на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) в област София традиционно е значително над средната за страната. През 2019 г. коефициентът на икономическа активност в областта е 77,7%, спрямо 73,2% за страната. Коефициентът на заетост (15-64 г.) достига 76,4% през 2019 г. спрямо 70,1% за страната. 

Общият брой на наетите в столицата достига рекордни нива – над 750 хил. души, като причината за този ръст е в постоянния приток на млади и квалифицирани кадри към София и икономическия подем през последните 5-6 години. 

Заплатите в областта са сред най-високите в страната, като отстъпват единствено на някои регионални центрове с концентрация на предприятия от енергетиката и добивната промишленост. През 2018 г. средната брутна месечна заплата достига 1 586 лева, като бележи ръст от 48% за периода 2013-2018 г. Стабилният ръст на заплатите в София се запазва и през 2019 г. Средната брутна заплата в сектора на информационните технологии и услуги достига 3 529 лв. през 2018 г. Също високи са средните брутни възнаграждения във финансовите и професионалните дейности – съответно 2 183 лв. и 2 002 лв. през 2018 г. Най-ниски са средните заплати в хотелиерството и ресторантьорството – 755 лева брутно месечно, като трябва да се отчита, че това е и секторът с предполагаемо най-голям дял на сивата икономика. 

Разпределението на доходите на физическите лица на територията на областта е неравномерно. С най-високи декларирани заплати са регистрираните обитатели на южната част на центъра и южните квартали на София. На срещуположния полюс са районите в северната част на София и на общината.