Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2022

София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.


Днес София е най-големият промишлен център на България, като преимущество се дава на развитието на тежката промишленост. На територията на София има около 800 големи предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия, 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост, 14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция. 


Отраслите строителство, търговия и транспорт, свързващи материалната и социалната инфраструктура на големия град, са силно развити. Частният сектор на територията на областта е концентриран предимно в сферите на търговията и услугите. В София оперират Софийската стокова борса и Българската фондова борса. 


Като следствие от централизираната планова икономика около 50% от БВП на България се пада на столицата. Тук са съсредоточени централите на финансовите институции. Средната работна заплата в София е най-високата за страната.


В икономически аспект област София дава 40% от брутния вътрешен продукт на България. Тук са съсредоточени най-голям дял от всички преки чуждестранни инвестиции за страната в периода 2013-2018 г. – 12,4 млрд. евро, а показателят ПЧИ/жител за областта е 9,4 хил. евро, или повече от 3 пъти над средната стойност за страната. 


София осигурява повече от една трета от общите данъчни постъпления в държавния бюджет. Водещите отрасли в градската икономика по значимост са от третичния сектор, като приносът на ИТ сектора и телекомуникациите през последните години бележат значителен ръст – с 50%. 


Пазарът на недвижими имоти продължава да се развива динамично в областта, а строителството на жилищни и офис сгради, бизнес и търговски центрове и др. дава принос към икономиката и същевременно предлага добри възможности за избор както за жителите, така и за бизнеса. Регистрираните в Столична община фирми са нараснали с близо 14% в периода 2013-2018 г. и днес са над 120 хиляди, а тук са и седалищата на повечето големи фирми, опериращи в страната.