Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G94
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G51

Териториални административни структури

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите

Адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21
Телефон: 02/98593821; 
E-mail: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Териториално поделение на Национално осигурителен институт


Адрес: гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64 
Телефон: - 02/9261940
E-mail: Sofia@nssi.bg
Приемно време за граждани: Понеделник до петък: от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Столична дирекция на вътрешните работи


Адрес: гр. София, ул. "Антим I" № 5
Дежурен център: 02/9877777; 02/9883333 
При ПТП - дежурни телефони: 02/9824901; 02/9824902
E-mail: sdvr@mvr.bg

Дирекция „Инспекция по труда“

 
Адрес: гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Лъчезар Станчев” № 20
Телефон: 02/9712538
E-mail: ditSofiaGrad@gli.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“


Адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 46
Телефон:  02/9823290; деловодство: 02/9823085;
Дежурен ПБЗН: 02/988 22 25  
E-mail:  fire-sdpbzn@mvr.bg

Столична регионална здравна инспекция 


Адрес: гр. София, ул. „Враня“ № 20, ет. 2
Телефон: 02/8130400
E-mail: priemna@srzi.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:00 ч.

Районна здравноосигурителна каса


Адрес: гр. София, ул. “Енос” 10, вх. Б
Телефон: 02/ 9656746
E-mail: sofia@nhif.bg

Регионално управление на образованието


Адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17
Телефон: 02/ 9356050
E-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 08:30 до 17:30 ч.

Областно пътно управление

Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215, ет. 5
Телефон: 0887444154  
E-mail: opu_sofia@api.bg

Регионална инспекция по околната среда и водите


Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10
Телефон: 02/9555598; 02/8567095   
E-mail: riosv@riew-sofia.org
Зелен телефон за подаване на сигнали: 02/856 51 52; 0887 787 484

Регионална дирекция по горите


Адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 14
Телефон: 02/9870052
E-mail: rdgsofia@iag.bg

Областна дирекция по безопасност на храните


Адрес: гр. София, бул. "Данаил Николаев" № 7
Телефон: 02/9444636
E-mail: rvs_22@bfsa.bg

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“


Адрес: гр. София, ул."Гусла" 3
Телефон: 02/8187119
E-mail: dfzsofiagrad@dfz.bg

Областна дирекция „Земеделие“

 
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл. 69
Телефон: 02/9520392   
E-mail: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Национална служба за съвети в земеделиетo 


Адрес: гр. София, ул. "Банско шосе" № 7
Телефон: 02/9802477
E-mail: sofia_oblast.m@naas.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Служба по геодезия, картография и кадастър


Адрес: гр. София, ул.„Мусала“ № 1
Телефон: 02/8188338   
E-mail: sofia@cadastre.bg

Регионална дирекция за национален строителен контрол


Адрес: гр. София, ул. Алабин“ № 35
Телефон: 02/8107651   
E-mail: RDNSK_Sofia@dnsk.bg

Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ 


Адрес: гр. София, ул "Витиня" № 1
Телефон: 02/8472337; 02/8472267; 0887887715
E-mail: rdaa_sofia@rta.government.bg
Работно време: Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Централно Военно окръжие 


Адрес: гр. София, ул. „Георги Бенковски" № 12
Телефон: 02/9223830