Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решение чл. 5, пар. 5 ЕО

Дата на публикуване: 07.06.2023
Последна актуализация: 07.06.2023

С Решение № РД-20-104/06.06.2023 г. областният управител реши да се предприеме спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница от Републиканската транспортна схема, квота на Столична община, за срок до сключване на договор с превозвач, избран след проведена процедура по реда на Закона за концесиите, но за не повече от една година.

Решение РД-20-104/06.06.2023 г.
Дата на публикуване: 07.06.2023