Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решение на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост в землището на гр. Нови Искър

Дата на публикуване: 01.09.2023
Последна актуализация: 01.09.2023

С Решение № 573 от 25 август 2023 г. на Министерския съвет се отчуждават за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура - пътна връзка към технологичната площадка на Приемно-пускова станция "Нови Искър" и кранов възел № 1 от обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия, части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Нови Искър, Столична община, област София.

Решение № 573 на Министерския съвет
Дата на публикуване: 01.09.2023