Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обявява конкурс за "началник" на отдел ФАО

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

Областна администрация на област София, адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 22, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1, и чл. 14,         ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” на „Финанси и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ - 1 щатна бройка

I. Кратко описание на длъжността:

 • Планира и контролира дейността на отдел „Финанси и административно обслужване“
 • Началникът на отдел ФАО, е съставител на Годишния финансов отчет на Областна администрация на област София.
 • Полага втори подпис на всички платежни документи в Областна администрация на област София.
 • Осъществява контрол за спазването на дисциплината и вътрешния трудов ред;
 • Организира и ръководи административното обслужване в Областна администрация на област София;
 • Изготвя писмени становища, отчети и доклади по искане на прекия и другите ръководители;
 • Организира, координира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност и осигурява своевременното отразяване на финансовите и стопанските операции;
 • Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондовете на областта;
 • Организира материално-техническото снабдяване на областта;
 • Контролира изразходването на фонда работна заплата, правилното и своевременно отчисляване на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО,  Републиканския бюджет, както и спазването на бюджетна и платежна дисциплина;

II. Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. Образователно-квалификационна степен – висше – бакалавър;

2.2. Професионален опит –минимален професионален опит: минимум 3 години в областта на дейностите, свързани с функциите, определени за  длъжността или придобит ранг III младши;

2.3. Длъжностно ниво от класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7;

2.4. Наименование на длъжностното ниво от КДА – Ръководно ниво 7А.

2.5. За заемане на посочената длъжност, кандидатите следва да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

III. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Професионална област: „Социални, стопански и правни науки““;

3.2. Професионално направление: „Икономика“, „Администрация и управление“

3.3. Компютърни умения – работа с MS Word; MS Excel;

IV. Размер на минимална основна месечна заплата, определена за длъжността: 933 лв.

Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 933 лв. Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация област София.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Начин на провеждане на конкурса:

6.1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно структурата и дейността на Областна администрация на област София;

6.2. Интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

7.1. Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

7.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация;

7.3. Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителни квалификации, правоспособност (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);  

7.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионалния опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

7.6. Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

7.7. Копия от други документи по преценка на кандидата;

7.8. Автобиография.

VIII. Начин и място за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията (Административния регистър), по един от следните начини:

 • Лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация област София на адрес: София, ул. “Алабин“ № 22, телефон за контакт 02/9071758;
 • по електронен път на адрес: delovodstvo@sf.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса, ведно с декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДМС следва бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис (КЕП).      

            Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в официалната интернет страница на Областната администрация на област София - https://sfoblast.egov.bg.

При подаване на документите за участие в конкурса на кандидатите ще се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Обявлението за конкурса, в съответствие с чл. 10а от ЗДСл се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на администрацията.                                                 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата за физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

СТЕФАН АРСОВ /п/

Областен управител на област София