Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "началник" на отдел ФАО

Дата на публикуване: 29.04.2024
Последна актуализация: 29.04.2024

С П И С Ъ К

на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „началник“ на отдел „Финанси и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-20-50/12.04.2024 г.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-22/24.04.2024 г. на областния управител на Областна администрация на област София, реши:

 1. Допуска до конкурс:
 1. Даниела Костадинова Николова-Тодорова
 1. Не допуска до конкурс:
    1. Борислава Илиева Давидова - Не са предоставени изисканите документи по     т. VII, т. 7.5. от обявлението, а именно копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.05.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация на област София, с административен адрес – гр. София, ул. „Алабин“ № 22, ет. 6.

При явяването си кандидатите е необходимо да предоставят документ, удостоверяващ самоличността им (лична карта, шофьорска книжка или задграничен паспорт).

Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявеното начало на теста за проверка на самоличността с представяне на документ за самоличност.

Тестът ще съдържа въпроси от:

 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Закон за администрацията;
 • Закона за счетоводството;
 • Закон за публичните финанси;
 • Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Сметкоплан на бюджетните организации;
 • ДДС № 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите - Национални счетоводни стандарти, в т.ч. и текстовете от националните счетоводни стандарти, относими към ДДС № 20 от 2004 г.;
 • Наредба за административното обслужване;
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
 • Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;
 • Закон за данък върху добавената стойност;
 • Закон за държавната собственост;
 • Правилни за прилагане на Закон за държавната собственост;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията.

 

Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден в сградата на Областна администрация на област София, с административен адрес – гр. София, ул. „Алабин“ № 22, ет. 6.

 

Конкурсна комисия:

Система за определяне на резултатите
Дата на публикуване: 29.04.2024