Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обявява процедура по мобилност за началник на отдел ФАО

Дата на публикуване: 14.03.2024
Последна актуализация: 14.03.2024

З А П О В Е Д

№ РД-20-31/14.03.2024

 

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 66, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

н а р е ж д а м:

 1.  Да се обяви процедура по мобилност за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „началник“ на отдел „Финанси и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област София – гр. София, ул. „Алабин“ № 22.
 • Длъжностно ниво от класификатора на длъжностите в администрацията – 7;
 • Наименование на длъжностното ниво от КДА – Ръководно ниво 7А.
 1. За заемане на длъжността по т. 1 кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Степен на завършено образование: висше;
 • Образователно – квалификационна степен: бакалавър;
 • Минимален професионален опит: минимум 3 години в областта на дейностите, свързани с функциите, определени за  длъжността „началник“ или придобит ранг III младши;
 • Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“;
 • Професионално направление: „Икономика“;
  1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • Компютърни умения – работа с MS Word; MS Excel;
 • Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в друга администрация, да е изтекъл едногодишният срок на изпитване, да не заемат длъжност на непълно работно време, да не са назначени по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител.
 1. Кратко описание на длъжността:
 • Планира и контролира дейността на отдел „Финанси и административно обслужване“
 • Началникът на отдел ФАО, е съставител на Годишния финансов отчет на Областна администрация на област София;
 • Полага втори подпис на всички платежни документи в Областна администрация на област София;
 • Осъществява контрол за спазването на дисциплината и вътрешния трудов ред;
 • Организира и ръководи административното обслужване в Областна администрация на област София;
 • Изготвя писмени становища, отчети и доклади по искане на прекия и другите ръководители;
 • Организира, координира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност и осигурява своевременното отразяване на финансовите и стопанските операции;
 • Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондовете на областта;
 • Организира материално-техническото снабдяване на областта;
 • Контролира изразходването на фонда за  работна заплата, правилното и своевременно отчисляване на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО,  Републиканския бюджет, както и спазването на бюджетна и платежна дисциплина.
 1. Размер на основната заплата за длъжността – Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 1900 лв. Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация област София.
 2.  Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
 • заявление за участие в подбор – по образец;
 • подробна професионална автобиография;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);
 • копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от служебна книжка, удостоверяваща налично служебно правоотношение и придобит ранг; 
 • копие от формуляра за последната годишна оценка на изпълнението на длъжността, която кандидатът заема в момента ако е назначен на основание чл. 15 от Закона за държавния служител;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.
 1. Начин, място и срок за подаване на документите:
 • Лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на Областна администрация област София на адрес: София, ул. “Алабин“ № 22, телефон за контакт 02/9071758 по електронен път на адрес: delovodstvo@sf.government.bg, като в този случай заявлението за участие следва да бъде подписано от кандидата с електронен адрес (КЕП).
 • Срок за подаване на документите: документите се подават в срок 25.03.2024 г. включително.

  При наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността, подборът ще се извърши чрез провеждане на събеседване с кандидатите, които отговарят на условията.

  Кореспонденция с кандидатите да се осъществява на електронния адрес, от който са изпратени документите или на посочения такъв в заявлението за участие в подбора, ако документите са подадени лично в сградата на Областна администрация област София.

 1. При подаване на документите за участие в конкурса на кандидатите да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 2. Обявлението да се публикува в Портала за работа в държавната администрация на адрес: https://jobs.government.bg/

 

 

 

ВЯРА ТОДЕВА /п/

Областен управител на област София

 

 

Критерии
Дата на публикуване: 14.03.2024

Образец за заявление
Дата на публикуване: 14.03.2024