Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Окончателни резултати от конкурса за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел ПО

Дата на публикуване: 21.12.2023
Последна актуализация: 21.12.2023

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с проведен конкурс обявен със Заповед № РД-20-219/20.11.2023 г. на областния управител на Областна администрация на област София за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ конкурсната комисия обявява, че няма класирани кандидати за длъжността и конкурсната процедура приключва без класиране.

 

 

 

 

ДИАНА АЛАДЖОВА-ДИМИТРОВА /п/

Председател на конкурсна комисия