Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Управление на държавната собственост"

Дата на публикуване: 05.08.2022
Последна актуализация: 05.08.2022