Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 01.06.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СОФИЯ

Раздел I – Задължително съдържание

Областна администрация на област София  поема ангажимент да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://sf.egov.bgУебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна агенция „Електронно управление“.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на ДАЕУ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично осигурено       
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието: Няма осигурени.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 26.05.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: не е извършвана

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: не е извършвана

Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:
 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните начини:

  • Да ги изпратите на електронен адрес: delovodstvo@sf.government.bg;
  • Да използвате контактната форма за обратна връзка в интернет сайта;
  • Да ги изпратите по поща или куриер на адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 22, Областна администрация на област София;
  • Да ги подадете на място в центъра за административно обслужване на Областна администрация на област София, разположен на партерния етаж в сградата на администрацията на адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ № 22.

 Процедура по прилагане

  1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определен следния ред за разглеждане на сигнали:

Сигналите получени в Областна администрация на област София, независимо чрез кой от начините за обратна връзка, се разглежда в срок до един месец от постъпването му. В същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността. В отговора се посочва срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подателят на сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  1. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до министъра на електронното управление, ако Областна администрация на област София:

2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност;

2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини:

• в деловодството на министерството на електронното управление на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000;

• по електронен път   на електронна поща: mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);

• чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на министерството на електронното управление, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от от министъра на електронното управление по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.).

 

Раздел 2 - Препоръчително съдържание

Областна администрация на област София се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт.

Областна администрация на област София се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.