Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0E91
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31A6

Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2022