Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AM3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT6

Климат и релеф

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2022

Климат

София има умереноконтинентален климат със средна годишна температура от 10,6 °C.
Зимите в града са студени и снеговити. В най-студените зимни дни температурите могат да паднат до –15 °C или още по-ниско, най-вече през януари. Мъглата е характерно явление в началото на зимния сезон. През зимата в София има средно по 58 дни със снежна покривка.
Летата в София са топли и слънчеви. През лятото столицата остава малко по-хладна в сравнение с останалата част от страната, заради по-голямата си надморска височина. Въпреки това в най-горещите летни дни температурите могат да превишат 35 °C, най-често през юли и август.
Пролетта и есента в София са сравнително кратки и са с променливо и динамично време.
Средните годишни валежи са 581,8 mm, достигайки своя максимум в края на пролетта и началото на лятото, когато не са рядкост гръмотевичните бури.

Релеф

Релефът, върху който са разположени град София и Столична община, се отличава с подчертано разнообразие. Надморската височина варира от 500 м при гр. Нови Искър до 2290 м на Черни връх. 
Релефът на СО се състои от следните геоморфоложки единици: котловинно дъно, планински подножия и подножни стъпала, склонове и склонови стъпала на прилежащите планински системи, билни гърбища и долинни дъна. 
Област София е бедна на повърхностно течащи води. Основен елемент на хидрографската мрежа в Столична община са реките и водоемите. 
През територията на София протичат няколко маловодни реки. Техните корита в чертите на града са в голямата си част коригирани. Котловината се отводнява от протичащата от юг на север река Искър, мрежата е развита асиметрично и е представена от многобройни леви притоци и от единствения десен приток на – река Лесновска. Левите притоци извират от Витоша (река Бистрица, река Перловска с десен приток Слатинска река, Владайска река) и от Люлин (река Суходолска - ляв приток на река Владайска - и Банкянска река/ Какач). Ляв приток е и река Блато, която навлиза в територията на Столична община източно от град Костинброд. Повечето от притоците на река Искър в Столична община са къси (с дължина около и под 30 км). Със своите озеленени поречия те са важен фактор за структуриране на зелената система и безценни коридори за свеж въздух от планината. Заедно с големите градски паркове те помагат за намаляването на нагряването на земната повърхност през все по-жарките лета. 
София е оградена от 5 планини. Горските масиви в тези планини (34% от територи ята на СО), както и наличието на значителен дял земеделски земи (41%) са голямо богатство и важен фактор за климата в областта.

География

София област е разположена в Софийското поле с надморска височина около 550 кв. км. Заобиколена е от Витоша, Стара планина,  Люлин, Лозенска планина. Територията ѝ е 1.311 кв. км, от които населените и урбанизирани места заемат 245.5 кв. км, останалата площ е заета от земеделски територии, гори, територии за добив на полезни изкопаеми, територии за транспорт и инфраструктура. През територията на София област преминават няколко маловодни реки, като по-големите от тях са Искър, Владайска, Перловска, Суходолска, Слатинска, Боянска, Бистришка, Банкянска. Районът на Софийското поле има железни руди, строителни материали и лигнитни въглища, както и строителни материали – пясък, чакъл, ломен камък, варовик и глини. Почвите са предимно черноземни смолници, алувиално-ливадни и делувиално-ливадни, като за полупланинските райони са характерни канелените и кафявите горски почви. Климатът е умерено-континентален, със средна годишна температура близо 11 градуса.