Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Свободни имоти, подлежащи на отдаване под наем чрез търг

Дата на публикуване: 01.03.2023
Последна актуализация: 02.06.2023

Утвърден списък на свободните имоти в управление на областния управител на област София, подлежащи за отдаване под наем чрез търг, предложен с решение на вътрешно-ведомствена комисия, определена със заповед № РД-22-3/10.01.2023 г. на областния управител, съгласно Вътрешни правила за управление и контрол относно използването на имоти - държавна собственост с грижа за добър стопанин.

Свободни имоти за отдаване чрез търг
Дата на публикуване: 20.04.2023