Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Окончателни резултати от конкурса за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел РСОПД - 2 щатни бройки

Дата на публикуване: 29.12.2023
Последна актуализация: 29.12.2023

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ, ОБЕЗЩЕТИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ И ДЕАКТУВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“

 

 

 

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс, обявен със Заповед № РД-20-223/27.11.2023 г. за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Разпоредителни сделки, обезщетителни процедури и деактуване“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, както следва:

 

На първо място:

  • Калина Ангелова Георгиева

 

 

 

Конкурсна комисия: /п/